ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ΄

Ερμού  15     101 85  Αθήνα
Τηλέφωνο    : 210-32.46.031
Fax         : 210-32.31.763
Πληροφορίες : Π. Ξένου

Nα διατηρηθεί μέχρι ........
Βαθμός Ασφαλείας ..........
Αθήνα, 17/01/2007
Αριθ. Πρωτ.: 5935/Γ2
Βαθ. Προτερ.

ΠΡΟΣ

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας (Έδρες τους)
2. Διευθύνσεις και Γραφεία Δ.Ε. της χώρας (Έδρες τους)
3. Γενικά Λύκεια Δημόσια και Ιδιωτικά (μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε.)

 

Με αφορμή διαμαρτυρίες προς την Υπηρεσία μας για μετεγγραφές από τη Β΄ τάξη Ημερήσιων Γενικών Λυκείων στη Γ΄ τάξη Εσπερινών Γενικών Λυκείων με σκοπό την καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 του Νόμου 2909/01 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄/02-05-2001) για την εισαγωγή με ειδικό ποσοστό στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων πραγματοποίησης των μετεγγραφών αυτών.

Επισημαίνεται ότι μετεγγραφές από Ημερήσιο σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄/07-02-1979) επιτρέπονται κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εργάζεται αποδεδειγμένα την ημέρα προς βιοπορισμό.

Ως εκ τούτου οι κηδεμόνες των μαθητών μαζί με την αίτηση μετεγγραφής, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 8 παρ. 12 του Π.Δ. 104/79 δικαιολογητικών, οφείλουν να προσκομίζουν επιπλέον δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η ανάγκη για εργασία του μαθητή.

Οι Διευθυντές των εσπερινών Λυκείων, στα οποία ζητείται η μετεγγραφή οφείλουν να ζητούν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να σχηματίσουν την πεποίθηση ότι πράγματι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Π.Δ. 104/79 λόγος μετεγγραφής.


Να ενημερωθούν τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.       


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΑΜΜΑΣ
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ΄)

 

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 173157